Scrisoarea deschisă adresată de salariații AJOFM Gorj ministrului Muncii

0
212

Angajații AJOFM Gorj au transmis o scrisoare deschisă ministrului Muncii și președintelui ANOFM în care își prezintă nemulțumirile cu privire la salariile pe care le primesc:

 „Funționarii publici ai Agenției Judeţeane pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, cu sediul in Loc. Tg -Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.1, jud. Gorj, CUI: 11362804, prin prezenta, vă solicităm respectuos și imperativ emiterea unui act normativ referitor la salarizarea funcţionarilor publici din cadrul agențiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, entităţi cu personalitate juridica la nivelul fiecărui judeţ, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care să conducă la acordarea unei majorări/alinieri a salariilor de bază.

În acest sens arătăm faptul că, potrivit Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă şi H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ce are în subordine unităţi cu personalitate juridică precum agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, centrele regionale de formare profesională a adulţilor şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

În aceeaşi ordine de idei precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, instituţia noastră administrează la nivel local bugetul asigurărilor de şomaj, care este parte componentă a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Tot în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pe lânga plata indemnizaţiei de şomaj acordată persoanelor care au rămas fară un loc de muncă, Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj realizează şi măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, care privesc:

– creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prin informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, stimularea mobilităţii forţei de muncă;

– stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă, prin acordarea de subvenţii pentru o gama largă de categorii sociale;

– stimularea şomerilor pentru a-şi găsi mai repede un loc de muncă, prin acordarea de prime de activare, inserţie, mobilitate, încadrare şi relocare;

– promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Cu privire la aceste măsuri mai sus menţionate, precizăm faptul că, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, atât în calitate de beneficiar cât şi în calitate de partener cu alte entităti eligibile, prin cererile de finantare depuse şi aprobate, a atras începând cu anul 2010, fonduri nerambursabile cu finanţare  de la Uniunea Europeană.

Totodată, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a implementat proiecte cu finanțări nerambursabile de peste 1 mld. EUR, la nivelul tuturor județelor în care are structuri funcționale, implicit la nivelul județului Gorj cu funcționarii publici din cadrul A.J.O.F.M. Gorj.

Dintre aceste proiecte, Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, în calitate de beneficiar sau partener, a implementat şi are în continuare în implementare la nivelul judeţului Gorj umătoarele proiecte:

– Proiectul „Asistenţă personalizată – ASPER” POSDRU/47/5.1/G/38778, cu o valoare de 1.450.537 lei;
– Proiectul „Program de Măsuri Active pentru Ocupare – PAEM”, POSDRU/102/5.1/G/75629, cu o valoare de 1.827.101,60 lei;
– Proiectul “Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăţeni prin utilizarea instrumentelor moderne TIC (servicii de tip “self-service” ), ID 130045, cu o valoare de 12.059.832,04 lei;
– Proiectul “Sprijin pentru şanse sporite în ocupare“POSDRU/125/5.1/S/125407, cu o valoare de 5.555.446,07 lei;
– Proiectul “Bursa locurilor de muncă on line“ POSDRU/123/4.1/S/134077, cu o valoare de
117.011 lei
– PARTENERIAT PENTRU OCUPAREA în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud – Vest şi
Sud Muntenia” (ID 129642), cu o valoare de 57.489,00 lei;
– Proiectul “INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare“ POCU 135/2/3/113589”, cu o valoare de 2.359.000 lei;
– Proiectul „UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate” POCU 262/2.1/2.2/119910, cu o valoare de 700.000 lei;
– Proiectul “UNIT 4 – Ucenicie şi stagii pentru somerii non NEETs din Regiunile mai puţin dezvoltate” POCU 277/3/14/121994, cu o valoare de 1.631.000 lei;
– Proiectul “PROACCES ALTERNATIV RMPD Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomerii inactivi”, POCU/279/9/13/125311, cu o valoare de 19.600.000 lei;
– Proiectul “UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, POCU/485/3/14/129163, cu o valoare de 3.734.000 lei;
– Proiectul “#SPER-Sprijin pentru angajatori si angajati“ POCU/816/4/4/13783, cu o valoare de 303.000 lei;
– Proiectul “ACTIMOB NEET’s – Activare si mobiliate tineri NEET’s“, POCU/519 /1/1/129203, cu o valoare de 12.532.000 lei;
– Proiectul „PROACCES 2″Stimularea mobilităţii şi subvenţionare locurilor de muncă pentru şomeri şi inactivi”: POCU/610/3/13/130167, cu o valoare de 8.724.000 lei;
– Proiectul „FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”: POCU/605/3/1/130164, cu o valoare de 770.000 lei;
– Proiectul “PROACCES3 Stimularea mobilităţii şi subvenţionare locurilor de muncă pentru şomeri : ID 142803, cu o valoare de 11.230.000 lei;
– Proiectul “Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, POCU/801/3/15/139164, cu o valoare de 649.000 lei;
– Proiectul „ACTINEETs 1 RMPD – „Activare tineri NEETs” POCU/983/1/1/152744, cu o valoare de 20.732.000 lei;
– Proiectul ”Managementul de caz-„Proces de incluziune pe piaţa muncii” POCU/8013/3/15/140163, cu o valoare de 144.000 lei;
– Proiectul “PROACCES 4 – Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri, POCU/1079/3/13/157100, cu o valoare de 8.810.000 lei;
– Proiectul „Competențe îmbunătățite pentru șanse crescute de ocupare!” POCU/1080/3/16/157417, cu o valoare de 762.524,45 lei.

Referitor la modul de implementare al acestor proiecte, precizăm faptul că toţi funcţionarii publici din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, nu numai funcționarii publici nominalizați în echipele de implementare, au fost angrenați pentru realizarea indicatorilor minimi asumaţi prin contractele de finanţare, și de asemenea în asigurarea sustenabilității acestora conform cererilor de finanțare.

Având în vedere rolul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj pe o piață a muncii dinamică, instituție competentă în materie de prestații de șomaj cu corespondent la nivel European, precum și implicarea personalului propriu în mod activ şi permanent în atragerea de fonduri cu finanţare nerambursabile, coroborat şi cu faptul că, prin lansarea noilor finanțări pentru următoarea perioadă de programare și accentul pus pe Programul de „Tranziţie Justă 2021-2027”, la nivelul judeţului Gorj vor fi alocate sume considerabile pentru implementarea unor astfel de proiecte, prin care în mod implicit vor fi destinate şi resursele financiare aferente resursei umane pentru echipele de implementare, vă solicitam să dispuneți emiterea unui act normativ care să prevadă inițial cel puțin o aliniere a salariilor la nivelul celor din aparatul central, având în vedere faptul că la nivelul judetelor se lucreaza efectiv, fata in fata, cu beneficiarii serviciilor noastre, fie someri, fie angajatori, fie diverși parteneri sociali, întocmindu-se raportarile care sunt transmise la ANOFM, unde se face centralizarea la nivel national a unor cifre in spatele cărora se afla de fapt lucrul cu publicul.

În concret, în timp ce salariul de bază al consilierului superior gradația 5 din cadrul agențiilor județene este de 6109 lei, la nivel central salariul de bază al unei funcții similare este de 8195 lei, ceea ce rezultă o diferență a salariului net de 1500 lei.

Precizam ca majoritatea ministerelor, cu exceptia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, au rezolvat, in timp, problema salarizării la nivel teritorial prin acte emise de Guvern în sensul alinierii salariilor de la nivel teritorial cu cele de la nivel central.

Totodată, cu toate că, prin Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a dorit eliminarea discrepanțelor salariale în sectorul bugetar, acest lucru nu s-a realizat întrucât până în prezent unele categorii de personal sunt favorizate în raport cu celelate categorii din sectorul bugetar, ca urmare a modificărilor legislative succesive ale legii în vigoare.

În concret, în timp ce salariul de bază al consilierului superior gradația 5 din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj este de 6109 lei, la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj salariul de bază al unei funcții similare este de 9400 lei. Ca urmare, solicităm ca prin emiterea unui act normativ să se elimine și discrepanțele salariale dintre funcțiile publice ale administrației din sectorul bugetar, pe principiul “la muncă egală salarii egale”.

Facem precizarea că ne considerăm îndreptățiți să solicităm aceste măriri salariale având în vedere următoarele:

  1. Pe toată perioada pandemiei cu SARS COV2 toți funcționarii publici din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj au lucrat efectiv fizic în cadrul instituției, asigurând nu numai activitatea curentă (inclusiv lucrul cu publicul) cât și plata tuturor măsurilor adoptate de Guvern pentru sprijinirea angajaților și angajatorilor (șomaj tehnic, kurtzarbeit, telemuncă, decontarea unei părți din salariu, subvenții acordate angajatorilor pentru angajarea anumitor categorii de personal). Precizăm faptul că personalul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj nu a beneficiat de nici o măsură de stimulare salarială nici de ore suplimentare plătite și nici de sporul de care au beneficiat funcționarii din cadrul Instituției Prefectului și a altor instituții pentru aplicarea măsurilor anticovid;
  2. Pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă (sursă permanentă atrasă ca și completare și înlocuire a sumelor din bugetul asigurărilor de șomaj) au fost implicați toți funcționarii publici din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, iar remunerarea a fost posibilă doar pentru cei desemnați în echipele de implementare, creându-se astfel inechități privind salarizarea personalului propriu al agenției, inclusiv pentru persoanele cu funcții de conducere care au răspunderea gestionării fondurilor și a implementării proiectelor în mod permanent. Facem precizarea că în timp ce alte instituții beneficiază de o majorare salarială permanantă pentru faptul că gestionează fonduri europene nerambursabile (P.I.A, A.F.I.R., etc.) la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj această majorare nu se aplică cu toate că instituția noastră asigură inclusiv sustenabilitatea fondurilor nerambursabile;
  3. Funcționarii publici din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj vor avea, suplimentar, un rol important și vor fi implicați în Programul Tranziție Justă (PTJ) în cadrul Prioritații: 1. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Gorj, program care răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate în anexa D a Raportului de țară aferent anului 2020, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă, în perioada 2021 – 2027.

Obiectivul specific al FTJ este: JSO8.1. A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris (FTJ).

Acțiunea: „Sprijinirea tranziției forței de muncă”, prin finanțarea de investiții care vizează adaptarea la schimbare a lucrătorilor prin reconversie profesională, servicii de acompaniere și ocupare, stimularea angajatorilor în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.

Având în vedere faptul că în cadrul PTJ-ului Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj are de îndeplinit cel mai mare indicator de realizare: 6871 persoane total participante la diverse acțiuni cu obiectiv de etapă la 31 decembrie 2024, în condițiile în care până în prezent Ghidul condiții specifice nu a fost lansat nici măcar în consultare publică, cu atât mai mult vă solicităm ca până la 31 decembrie 2023 să dați curs revendicărilor noastre.

 Facem precizarea că până în prezent, cu toate că am fost neîndreptățiți din punct de vedere salarial, nu am recurs la acțiuni care să afecteze și să prejudicieze drepturile beneficiarilor serviciilor noastre (șomeri și angajatori), nu am recurs la greve sau alte actiuni așa cum au procedat functionarii altor institutii care pana la urma au obtinut ceea ce si-au dorit, sub imperiul presiunii, dar, ne rezervăm dreptul ca în cazul în care nu veți da curs solicitărilor noastre, să întreprindem măsuri legale de protest, inclusiv declanșarea grevei generale cu consecințe privind plata prestației de șomaj și a celorlalte drepturi acordate beneficiarilor în conformitate cu prevederile legale specifice.“   

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Verificare antispam: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.